Polityka prywatności Grecos Holiday sp. z o.o.


Polityka prywatności Grecos Holiday sp. z o.o.

Grecos Holiday sp. z o.o. ceni sobie prywatność użytkowników swej strony internetowejwww.grecos.pl(określanej dalej jako „Serwis”) i dlatego dokłada wszelkich starań aby ich dane osobowe były gromadzone i przechowywane w możliwie najbezpieczniejszy sposób.

I. Przetwarzanie danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych oraz podmiotem przetwarzającym te dane jest spółka pod firmą Grecos Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 76A, 60 - 311 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000249102, określana dalej jako „Administrator”.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu (określanych dalej jako „Użytkownicy” lub „Użytkownik”) przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (określanym dalej jako „Rozporządzenie”), które stosuje się od dnia 25 maja 2018 r.

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania, w ramach działalności Administratora, przepisów o ochronie danych osobowych oraz za prowadzenie rejestru zbioró w danych przetwarzanych przez Administratora. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni obecnie Jakub Staśkiewicz (adres kontaktowy: iod@grecos.pl). Powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych został zarejestrowany przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora jest świadoma, dobrowolna i wyraźna zgoda Użytkowników lub wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych z Użytkownikiem lub do podjęcia, na żądanie Użytkownika, działań mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy. Żądaniem Użytkownika podjęcia przez Administratora działań mających doprowadzić do zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych jest w szczególności dokonanie przez Użytkownika rezerwacji imprezy turystycznej w Serwisie, poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zawierającego dane osobowe Użytkownika.

5. Skorzystanie z usług oferowanych w Serwisie wymaga zindywidualizowania osób, dla których usługi te mają być świadczone. Dlatego też, podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności dokonania rezerwacji imprezy turystycznej (zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych). Konsekwencją niepodania wymaganych przez Administratora danych osobowych jest brak możliwości skorzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie.

5. Dane podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

  • wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych oraz przedsięwzięcia czynności mających doprowadzić do zawarcia takiej umowy z Użytkownikiem,
  • marketingu usług własnych Administratora, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę,
  • kontaktu z Użytkownikiem, w tym także po wykonaniu umowy o świadczenie usług turystycznych, w szczególności w ramach postępowania reklamacyjnego.

6. Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie rezerwacji imprezy turystycznej w Serwisie lub w toku korzystania z innej usług dostępnej w Serwisie (np. zapisu do newslettera Administratora).

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania tych usług. Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności przekazanych im danych osobowych Użytkowników na podstawie umowy z Administratorem lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora organom państwowym, na podstawie i w granicach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

8. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres maksymalnie 6 lat w celach związanych z realizacją umowy lub do odwołania zgody w celach związanych z marketingiem własnych produktów i usług.

II. Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych

1. Każdy Użytkownik ma prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej, chyba że Użytkownik wyraźnie zażąda przekazania jej w inny sposób;

b) żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w szczególności poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, jeżeli uzupełnienie takie nie pozostaje w sprzeczności z celem przetwarzania danych osobowych;

c) żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 Rozporządzenia;

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących do danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 18 Rozporządzenia;

e) przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 20 Rozporządzenia;

f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie żądania na adres iod@grecos.pl

g) wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na innej podstawie niż: zgoda Użytkownika, konieczność wykonania umowy z Użytkownikiem lub podjęcia działań poprzedzających jej zawarcie, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub konieczność ochrona żywotnych interesów Użytkownika albo innej osoby fizycznej, Użytkownik może, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Administratorowi nie wolno przetwarzać danych osobowych Użytkownika objętych sprzeciwem, chyba że wykaże on potrzebę przetwarzania tych danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo innych ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika. Niezależnie od powyższego, jeżeli celem przetwarzania danych osobowych jest marketing bezpośredni usług własnych Administratora, Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

III. Cookies

1. Cookie (tzw. ciasteczko) to plik tekstowy, który zapisywany jest na urządzeniu końcowym Użytkownika, na którym wyświetlono stronę internetową Administratora za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje pozwalające na identyfikację osoby, a jedynie dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych.

2.. Pliki cookies wykorzystywane są do:

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  • utrzymania sesji Użytkownika, np.: podczas procesu transakcyjnego tak, aby w przypadku chwilowego przerwania połączenia nie było konieczne ponownie wpisywanie wszystkich danych.

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies).

  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Administrator w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do Użytkowników którzy odwiedzili Serwis, poprzez narzędzia reklamowe.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.

5. Serwis posiada podpięte kody usługi Google Analiytcs służące do zbierania danych statystycznych które pomagają udoskonalać witrynę.

6.Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym i jak zapobiec domyślnemu akceptowaniu plików cookies w danej przeglądarce.

7. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym (w szczególności ustawień przeglądarki internetowej) lub konfiguracji usługi.

8. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi w Serwisie nie będą funkcjonować prawidłowo.

IV. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy kontaktować się za pośrednictwem Serwisu, za pomocą zakładki „Kontakt”.

Gwarancja bezpiecznych wakacji

z Grecos

O nas
19
SEZONÓW
bezpiecznych
wakacji
PONAD
MILION
zadowolonych
Klientów
BLISKO
250
HOTELI
w ofercie
80 MLN PLN
sumy gwarancyjnej
wakacji