REGULAMIN


1. Postanowienia ogólne

1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Grecos Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ustala niniejszy regulamin (określany dalej, jako: „Regulamin”) świadczenia usług drogą elektroniczną.

1.2. Używane w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Grecos – spółka pod firmą Grecos Holiday sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 76A, 60 - 311 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000249102,

b) Serwis – strona internetowa pod adresem www.grecos.pl, której właścicielem i operatorem jest Grecos wraz ze wszystkimi zakładkami i podstronami,

c)  Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich,

d) Umowa – umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Grecos z wykorzystaniem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie,

e) Klient – Użytkownik, który zawarł z Grecos Umowę albo podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia,

2. Warunki korzystania z Serwisu

2.1. Korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności dokonywanie rezerwacji imprez turystycznych za pośrednictwem Serwisu wymaga od Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

a) Urządzenie końcowe posiadające dostęp do sieci Internet,

b) Zainstalowana na urządzeniu końcowym przeglądarka Internet Explorer w wersji wyżej niż 10.0  Mozilla Firefox, Google Chrome

c) Zainstalowany na urządzeniu końcowym program Acrobat Reader lub inny program obsługujący pliki w formacie PDF.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3.1. Grecos w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom zapoznanie się, w szczególności przy użyciu specjalistycznej wyszukiwarki, z rodzajami imprez turystycznych organizowanych przez Grecos oraz propozycjami wyjazdu na zasadach „First Deal”.

3.2. Grecos w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom uzyskanie kalkulacji (aktualnej na dany moment), to jest ustalenie wstępnej wysokości ceny imprezy turystycznej w danym miejscu i czasie, dla określonej liczby i kategorii uczestników.

3.3. Grecos w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom dokonanie rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej i zawarcie umowy o organizację imprezy turystycznej.

3.4. Proponując Użytkownikom imprezy turystyczne, Grecos określa w Serwisie następujące niezbędne informacje:

  • miejsce pobytu,
  • datę i miejsce wylotu,
  • czas trwania imprezy turystycznej,
  • rodzaj, kategorie obiektu hotelarskiego,
  • cenę imprezy turystycznej wraz z terminem zapłaty,
  • ogólne informacje dotyczące udziału w imprezie turystycznej.

Do dokonania rezerwacji i zawarcia Umowy, a także do rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji lub Umowy oraz do postępowania reklamacyjnego znajdują zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych Grecos (stanowiących wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego), których treść Grecos udostępnia w Serwisie oraz przesyła Użytkownikom drogą mailową przed zawarciem Umowy.

3.5. Grecos informuje w Serwisie o kategorii oferowanych hoteli przy użyciu symboli graficznych w postaci gwiazdek. Błękitne gwiazdki oznaczają kategorię hotelu nadaną przez Grecos w ramach własnej standaryzacji, zaś gwiazdki szare oznaczają kategorię lokalną hotelu (kategorię obiektu zakwaterowania według przepisów kraju pobytu, o której mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c) Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych). 
Z uwagi na niejednolite przepisy określające standard obiektów w poszczególnych krajach Grecos stosuje własną standaryzację obiektów, opartą na poniższych kryteriach
** obiekty z podstawowym wyposażeniem.
*** obiekty średniej klasy z funkcjonalnym wyposażeniem.
**** obiekty o dobrym poziomie usług i infrastruktury.
***** obiekty o bardzo dobrym poziomie usług i infrastruktury.
+  obiekt wyróżnia się w swojej kategorii np. pod względem wyposażenia, obsługi lub doskonałej lokalizacji.

4. Zasady korzystania z Serwisu

4.1. Wybór kryteriów rezerwacji.

Użytkownik dokonuje wyboru dostępnych imprez turystycznych przy użyciu wyszukiwarki na stronie głównej: www.grecos.pl, określając miejsce imprezy turystycznej, miejsce i termin wylotu, czas trwania imprezy turystycznej, liczbę i kategorię (dzieci/osoby dorosłe) uczestników imprezy turystycznej.

4.2. Wynik wyszukiwania, prezentacja ofert.

Serwis prezentuje wszystkie imprezy turystyczne zgodnie z określonymi oczekiwaniami Użytkownika, jak i szczegółowy opis świadczeń i ceny.

4.3. Rezerwacja on - line imprezy turystycznej.

Klient dokonuje rezerwacji imprezy turystycznej podając przy tym następujące dane osobowe: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dane kontaktowe: adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy oraz dane pozostałych uczestników w tym dat urodzenia, w imieniu i na rzecz których dokonuje rezerwacji miejsc w imprezie turystycznej.

4.4. Dla dokonania rezerwacji imprezy turystycznej niezbędne jest, aby Klient zapoznał się i zaakceptował Regulamin, jak również wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji rezerwacji.

4.5. Niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji imprezy turystycznej za pośrednictwem Serwisu, Grecos przesyła Klientowi, drogą mailową, formularz umowy zgłoszenia – uczestnictwa w imprezie turystycznej, który zawiera indywidualny numer rachunku bankowego do dokonania płatności za imprezę turystyczną oraz inne dokumenty istotne dla Klienta, w szczególności Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych Grecos, Ogólne Warunki Ubezpieczenia klientów Grecos oraz regulamin promocji (jeżeli Klient korzysta z jakiejś promocji).

4.6. Dostępne formy płatności

Grecos oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę turystyczną, której rezerwacja nastąpiła z wykorzystaniem Serwisu w następujący sposób:

- przy pomocy kar kredytowych: Visa, Master Card i Maestro,

- w drodze elektronicznego przelewu, o ile Klient posiada rachunek bankowy w którymś z następujących banków: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank PEKAO S.A., Banki Spółdzielcze, BNP Paribas Polska, BZ WBK, Credit Agricole, Deutsche Bank, DnB Nord, Pocztowy24, Euro Bank, Getin Bank, mBank, Nest Bank, Noble

- w drodze zwykłego przelewu bankowego, połączonego z przesłaniem Grecos potwierdzenia przelewu faksem lub w wiadomości e – mail.

4.7. Terminy płatności za imprezę turystyczną:

Klient zobowiązany jest do zapłaty zaliczki na poczet ceny imprezy turystycznej, w wysokości wynikającej z otrzymanego formularza umowy – zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej lub regulaminu promocji (jeśli Klient korzysta z promocji), nie wyższej niż 30 % ceny imprezy turystycznej, w ciągu 24 h od otrzymania od Grecos indywidualnego numeru rachunku bankowego do dokonania wpłaty. Do powyższego terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, ani sobót. Pozostałą część ceny imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest uiścić nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej. Brak zapłaty pozostałej części ceny imprezy turystycznej w powyższym terminie uprawnia Grecos do odstąpienia od Umowy, na zasadach określonych w Umowie. 

W przypadku zawarcia umowy o organizację imprezy turystycznej później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej Klient zobowiązany jest do zapłaty całości ceny imprezy turystycznej w ciągu 24 h od otrzymania od Grecos indywidualnego numeru rachunku bankowego do dokonania wpłaty. Do powyższego terminu nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy, ani sobót.

Za moment zapłaty przez Klienta poczytuje się, zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu cywilnego, chwilę uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Grecos.

Równocześnie z zapłatą zaliczki na poczet ceny albo całości ceny imprezy turystycznej, Klient zobowiązany jest do uiszczenia składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjnej, w wysokości wynikającej z przepisów prawa powszechnie obowiązującego i wskazanej w formularzu umowy – zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej prezentowanej w ostatnim kroku rezerwacji tj. na stronie zamówienia 

4.8. Potwierdzenie dokonania rezerwacji i zawarcie Umowy.

Dokonanie rezerwacji i zawarcie umowy z Klientem następuje w jednym z następujących trybów:

- rezerwacji on-line,

- telefonicznie pod numerem telefonu 801 473 267 lub 61 2797 400 lub innym wskazanym na stronie www.grecos.pl – koszt połączenia według taryfy operatora.

Zawarcie Umowy nie wymaga podpisania przez Klienta formularza umowy – zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej i odesłania go Grecos. Klient przez dokonanie zapłaty ceny imprezy turystycznej albo zaliczki na jej poczet  potwierdza, że akceptuje Umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny imprezy turystycznej albo zaliczki na jej poczet (tj. po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Grecos) Grecos prześle Klientowi, drogą mailową, potwierdzenie dokonania rezerwacji. Na życzenie Klienta, Grecos prześle Klientowi podpisany przez osobę umocowaną do działania w imieniu Grecos egzemplarz formularza umowy – zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Zapłata ceny imprezy turystycznej albo zaliczki na jej poczet stanowi warunek zawieszający Umowy, która dochodzi do skutku dopiero z chwilą dokonania zapłaty.

4.9. Informacje handlowe

Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Grecos, za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e – mail. Zgoda taka ma charakter w pełni fakultatywny i nie stanowi warunku zawarcia Umowy.

5. Dane osobowe

5.1. Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje Grecos w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Grecos zbiera i przetwarza zgodnie z  przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z Polityka prywatności i cookies określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Ujawnienie tych danych przez Grecos możliwe jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

6. Odpowiedzialność

6.1. Prezentowane w Serwisie informacje, materiały lub ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.2. Grecos nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

6.3. Grecos nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń zaistniałych podczas przeglądania Serwisu, powstałych z winy Użytkownika lub spowodowanych zachowaniem osób trzecich albo zaistnieniem siły wyższej. Grecos zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, takie jak możliwość przejęcia przez podmioty nieuprawnione danych Użytkowników w trakcie ich teletransmisji i zaleca Użytkownikom korzystanie z Serwisu z zachowaniem należytej staranności i ostrożności.

6.4. Grecos nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

6.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

7. Reklamacje i opinie o Serwisie

7.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach Serwisu są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.2. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości działania Serwisu Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Grecos pisemnie na adres do korespondencji: Grecos Holiday sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 76A, 60 - 311 Poznań.

7.3. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz powinna wskazywać wady i nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

7.4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Grecos w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Grecos reklamacji odpowiadającej wymogom określonym w punktach poprzedzających.

7.5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, po przeprowadzeniu konsultacji z Użytkownikiem, Grecos ustali środki zaradcze, mające na celu doprowadzenie funkcjonowania Serwisu do zgodności z Regulaminem.

7.6. Reklamacja może zostać uznana za nieuzasadnioną w szczególności, w przypadku, gdy nieprawidłowości w działaniu Serwisu wystąpiły nie z winy Grecos.

7.7. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania do postępowania reklamacyjnego dotyczącego imprez turystycznych organizowanych przez Grecos, które regulują Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych Grecos.

7.8.  Grecos umożliwia Użytkownikom wyrażenie opinii o Serwisie. Warunkiem zamieszczenia takiej opinii jest wskazanie imienia i adresu e – mail Użytkownika.

8. Prawa autorskie

8.1. Autorskie prawa majątkowe lub stosowne licencje do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Grecos.

8.2. Użytkownicy Serwisu maja prawo, wyłącznie na użytek osobisty, do przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron internetowych.

9. Postanowienia końcowe

9.1.  Grecos udostępnia bezpłatnie treść Regulaminu Użytkownikom, przed zawarciem Umowy, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemów teleinformatycznych, którymi posługują się Użytkownicy.

9.2. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Grecos poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go w Serwisie.

9.3. Grecos może wydawać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę oferowaną przez Grecos w ramach Serwisu lub pakiet takich usług. Postanowienia Regulaminu w żaden sposób nie uchybiają innym wzorcom umowy stosowanym przez Grecos, w szczególności Ogólnym Warunkom Uczestnictwa w imprezach turystycznych Grecos.

9.4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.

9.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. nie jest stosowana do umów o imprezę turystyczną – zgodnie z treścią art. 3 ust 1 pkt 8 tejże ustawy, z wyjątkiem przepisów enumeratywnie wyliczonych w w/w przepisie

10. Załączniki

10.1.  Polityka prywatności

Gwarancja bezpiecznych wakacji

z Grecos

O nas
19
SEZONÓW
bezpiecznych
wakacji
PONAD
MILION
zadowolonych
Klientów
BLISKO
250
HOTELI
w ofercie
80 MLN PLN
sumy gwarancyjnej
wakacji